Homepage www.ramon.cz

   Radiostanice
   GPS
   GPS aplikace
   Mobilní telefony
   Odposlech
   Společné antény
   Informace o nás


GeoBáze® Prohlížeč Professional
Nejrozšířenější profesionální digitální mapové prostředí v ČR.


Největší změnou oproti předchozím verzím je API rozhraní pro podporu provozu modulů.

Vlastnosti programu GeoBáze® Prohlížeč Professional
 • Plně 32-bitová aplikace pracující pod Windows 95/98/ME® a Windows NT Workstation 4.0/2000® .
 • Jednoduché intuitivní ovládání.
 • Blesková práce s mapovými soubory a zobrazování v kartografické kvalitě.
 • Podpora nejužívanějších souřadnicových systémů v ČR (S-JTSK, S-42, WGS-84, UTM/UPS, Maidenhead - locator)
 • Měření vzdáleností a azimutu mezi body, ploch, a poloměru v mapě.
 • Vyhledávání v připojených databázích (hledání, prohledávání v mapě, dotaz příkladem - QBE, SQL dotazy).
 • Vektorová kresba v reálných souřadnicích nad mapovými díly.
 • Propojení databází s vektorovou kresbou.
 • Možnost vytváření a prezentace relačních schémat v databázích (formuláře, relace, číselníky).
 • Spolupráce s navigačními přístroji GPS.
 • Kvalitní tisk mapy i vektorové kresby na libovolná tisková zařízení včetně velkoplošných tisků s možností nastavení tiskového okna.
 • Export mapového díla z nastaveného okna pohledu včetně vektorových dat do rastrového formátu (BMP, JPEG) nebo do schránky.
 • Podrobná elektronická nápověda.
 • Volání externích aplikací z prostředí GeoBáze®.
 • Ovládání GeoBáze® z příkazové řádky.
 • Práce v síťovém prostředí.
 • Manažer dat pro snadnou instalaci a odinstalaci map.
 • Program pro import/export dat z formátů DGN,DXF (u formátu DGN včetně databázových vazeb).
 • Modul Optimalizace trasy BASIC (jen okresní města ČR, možno dokoupit modul KOMPLET obsahující 35 800 křižovatek na území ČR).
 • Modulární systém umožňující rozšíření programu o další funkce a projekty (např. Optimalizace trasy, Letecká mapa).

Práce s mapovými soubory

 • Standardní či zákaznický projekt je složen do tzv. edic ze vzájemně provázaných mapových souborů.
 • Volbu souřadného systému lze nad každým mapovým souborem libovolně měnit za chodu aplikace pomocí zobrazení aktuálního souřadného systému v pravém horním rohu vedle souřadnic s možností změny tohoto nastavení.
 • Funkce navigátor zpříjemňuje pohyb mezi jednotlivými edicemi, mapami a vektorovými soubory.
 • Definování vlastních záložek (bookmarks) v mapě pro snažší přecházení mezi dvěma různými místy v mapě včetně přesunu mezi různými mapami v odlišných edicích.
 • Rozšířené ovládání pohledového okna (zobrazovat mapový podklad černobíle, měnit jeho jas nebo jej vypnout; vypnout zobrazování vektorů).
 • Zobrazování polohy bodu v mapě podle zadaných souřadnic v libovolném podporovaném souřadnicovém systému.
 • Do systému je možné zapracovat i další mapové podklady (např. ortofotomapy, rastrové mapy ZABAGED,…).

Vektorové soubory

 • Program umožňuje připojení a práci s více vlastními vektorovými soubory současně. Počet připojených vektorových souborů není omezen.
 • Vektorové soubory mohou obsahovat více pracovních vrstev s možností přiřazování jejich viditelnosti v závislosti na měřítku.
 • Zapínání a vypínání vektorových souborů nebo jen jejich vrstev.
 • Ve vektorových souborech lze použít symboly typu bod, čára, plocha a text.
 • Značkový klíč je možné libovolně modifikovat.
 • K vektorovým objektům je možné připojovat uživatelské databáze s vlastní strukturou a vlastními daty.
 • Program pro import/export dat z formátů DGN,DXF (u formátu DGN včetně databázových vazeb) zajišťuje možnost sdílení dat s jinými CAD systémy (MicroStation®, AutoCAD®).

Databáze

 • Ke každé mapové vrstvě je standardně připojeno množství tabulek s možnostmi jednoduchého vyhledávání. Například sídla, horstvo, vodstvo, u měst např. ulice, instituce, restaurace, školy, atd.
 • Uživatel má možnost připojit své vlastní tabulky k vektorovým prvkům.
 • Možnost připojení uživatelských tabulek obsahující souřadnice X,Y v některém z používaných souřadných systémů.
 • Vyhledávání v připojených databázích (hledání, dotaz příkladem - QBE, SQL dotazy).
 • Funkce vyhledat nejbližší objekty nebo prohledat plochu, okruh, vybraný grafický prvek. Při prohledávání nejbližších objektů nebo prohledávání plochy zobrazení azimutu a vzdálenosti - možnost třídění podle abecedy nebo podle vzdálenosti.
 • Zobrazení vybrané skupiny položek v tabulce (dotazem nebo prohledáním oblasti) na mapě.
 • Definování formulářů pro uspořádání zobrazovaných položek tabulek.
 • Podpora relačního databázového modelu (relace typu N : 1 - číselníky, 1 : N , N : M).
 • Editační okno pro editaci všech tabulek slouží k úpravě a pořizování dat (včetně dodávaných tabulek k edicím).
 • Dvouúrovňové přidělování přístupových práv. Definování na úrovni SQL serveru nebo v katalogu, který popisuje připojení tabulky.
 • Možnost zařazení tabulek do stromové struktury pro snadnější orientaci.
 • Tisk tabulek s možností určení tisku jednotlivých sloupců a jejich součtů.
 • Program podporuje připojení dat formátu DBF. Propojení s SQL servery nebo připojení jiných formátů dat (MS Access,..) je možné pomocí ODBC rozhraní.
 • Pomocí tzv. katalogů je možno vytvářet z vlastních databází a vektorů vlastní projekty.

Spolupráce s přístroji GPS

 • On-line propojení s navigačními přístroji GPS přes komunikační port počítače (protokoly NMEA-0183, Garmin, Magellan, ETAK) a zobrazování okamžité polohy v mapě.
 • V rámci on-line spojení s GPS program provádí automatické vykreslování trasy do vektorového souboru (podle časového intervalu nebo vzdálenosti).
 • Import nahraných dat z GPS přístroje (TRACKDATA, WAYPOINTS) do vektorového souboru (pouze protokoly Garmin a Magellan).
 • Export předpřipravených dat z vektorového souboru do přístroje GPS (pouze protokoly Garmin a Magellan).

Práce v síti

 • GeoBáze® Prohlížeč Professional je síťová aplikace pracující na úrovni souborových serverů (např. Microsoft Windows Server®, Novell).
 • Sdílení mapových souborů, databází a vektorových souborů umístěných na souborových nebo databázových serverech.
 • Definování práv přístupu na úrovni souborových nebo databázových serverů.
 • Oddělená práva pro vektorové soubory a pro tabulky (i pro read-only vektorové soubory mohou být všechny tabulky editovatelné, editace tabulek se řídí právy databázového serveru).
 • Při sdílení vektorových soborů (1 klient read-write, ostatní klienti pouze read-only) možnost nastavení automatické aktualizace v zadaném časovém intervalu.
 • Zobrazení přihlášeného uživatele.
 • Program NetSetup pro konfiguraci všech potřebných údajů pro provoz na serveru.
 • Uložení nastavení do textového souboru pro snadnější nastavování většího počtu počítačů.Copyright © 2002-2005 CETTRA, s. r. o. & RAMON COMMUNICATION, s r. o. Všechna práva vyhrazena. 
radiostanice Motorola a PMR vysílačky